За проекта

 

 

Проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

 

Основните цели на проекта са:

Осигуряване на електронен достъп на малките и средните предприятия до услугите, които предоставя Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, подобряване на административното обслужване на бизнеса и повишаване ефективността на работата на агенцията.

 

Постигнати резултати:

Създаден електронен Регистър на малките и средните предприятия в България с контактна информация за всяка фирма, основни продукти, които произвежда и статистически данни. Набраната информация позволява всяко МСП да има своеобразно електронно досие с минали участия в събития и инициативи, организирани от агенцията, като няма да се налага да подава обща информация при всяко следващо кандидатстване.

Постигнат ефект: Намаляване на административните усложнения за кандидатстване чрез избягване на необходимостта от многократно подаване на едни и същи документи при участие на различни инициативи, организирани от агенцията.

Разработена информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса. Платформата има публична и непублична част. Чрез публичната част потребителите могат да се информират за предстоящи обучения, участия в международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации и да подадат в електронен формат заявка за участие. Непубличната част е свързана с администриране на работния процес в агенцията – обработка на фирмени профили и формуляри-заявки за участие в съответните инициативи, организирани от агенцията.

Постигнати ефекти:

Създадени две електронни административни услуги:

-          кандидатстване за участие в обучения, международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации, форуми, конференции, сесии на НИФ и други инициативи, организирани от агенцията;

-       информационни услуги по конкретни запитвания на малки и средни предприятия.

Интензифициране на работния процес на служителите на агенцията.

Обучения за служителите на ИАНМСП за работа с регистъра и информационно-комуникационната система.